Dnes je streda 14.11.2018, meniny má Irma, zajtra Leopold.
História oddelenia rádiokomunikačnej a multimediálnej techniky ÚEF
Vedúci katedry:


Ján Chmúrny1966-1971
Ivan Burger st.1971-1972
Ján Melicherčík1972-1990
František Židek1990-1992
Aristid Ducko1992-1994
Vladimír Kudják1994-2012

 Obdobie formovania rádioelektronického inžinierstva na Slovensku:

 Vzniku súčasnej Katedry rádioelektroniky predchádzalo niekoľko vývojových etáp. Základom bolo vytvorenie Oddelenia elektrotechnického inžinierstva na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave r. 1941. Ďalší stupeň vo vývoji katedry priniesla diferenciácia štúdia elektrotechnického inžinierstva, ked okrem silnoprúdového vznikol aj slaboprúdový smer. V rámci neho bol v šk. r. 1942-43 založený Ústav slaboprúdovej a vysokofrekvenčnej elektrotechniky, ako priamy historický predchodca katedry. Vedúcim ústavu, neskoršie stolice, až do r. 1951 bol suplent Dobroslav Chrobák.

Od šk. r. 1944-45 vedla seba účinkovali Ústav slaboprúdovej elektrotechniky a Stolica vysokofrekvenčnej elektrotechniky až do šk. r. 1950-51, keď boli spolu začlenené do štruktúry Katedry obecnej elektrotechniky. V šk. r. 1953-54 sa vyčlenila z Katedry obecnej elektrotechniky Katedra slaboprúdovej a vysokofrekvenčnej elektrotechniky, ktorá sa stala gestorom študijného odboru Oznamovacia elektrotechnika. Spočiatku bol jej vedúcim A. Bláha a od r. 1958 J. Chmúrny. Roku 1964 došlo k rozdeleniu katedry, keď sa od nej oddelila skupina pracovníkov na čele s T.Petríkom a založila Katedru oznamovacej elektrotechniky. Ďalším významným pracovníkom katedry v tom období bol L. Gvozdják, ktorý pracoval na katedre do r. 1962. Po odchode z katedry sa stal vedúcim Katedry kybernetiky SVŠT a r. 1964 zakladateľom a vedúcim Katedry matematických strojov. Katedra slaboprúdovej a vysokofrekvenčnej elektrotechniky pracovala ešte do r. 1966 pod pôvodným názvom, keď bola vzhľadom na novú náplň poslania premenovaná na Katedru rádioelektroniky.

 Obdobie vývoja Katedry rádioelektroniky:

 Od r. 1972 Katedra rádioelektroniky gestorovala zameranie Rádioelektronika a Katedra oznamovacej elektrotechniky zameranie Telekomunikácie (obe zamerania v rámci spoločného študijného odboru Oznamovacia elektrotechnika). Od šk. r. 1978-79 po obsahovej prestavbe štúdia s novými študijnými odbormi sa Katedra rádioelektroniky stala gestorom študijného odboru Rádioelektronika a Katedra oznamovacej techniky s novým názvom Katedra telekomunikácií gestorom študijného odboru Telekomunikačná technika. Po redukcii počtu študijných odborov FEI STU na päť Katedra rádioelektroniky od r. 1994 odborne garantuje spolu s Katedrou mikroelektroniky a Katedrou teoretickej a experimentálnej elektrotechniky študijný odbor Elektronika reprezentujúci aj elektronické inžinierstvo.

 Vývoj odborného zamerania Katedry rádioelektroniky:

 Katedra rádioelektroniky dlhodobo plní funkciu pedagogického a výskumného pracoviska vo výchove elektrotechnických inžinierov zameraných hlavne na vývoj a projektovanie elektronických obvodov a systémov. V súlade s potrebami elektronického priemyslu a telekomunikačných firiem sa na Katedre rádioelektroniky vytvorili užšie študijné orientácie so zameraním na

  • rádiokomunikačnú techniku,
  • audiovideotechniku,
  • lekársku elektroniku a
  • mikrovlnnú techniku.

Odborný profil katedry bol od začiatku 60. rokov orientovaný hlavne na rádiokomunikačnú techniku, ktorú v tom čase na Slovensku predstavovali rozhlasové vysielače a ich štúdiá a najmä rýchlo sa rozvíjajúca televízia. Katedra mala s uvedenými inštitúciami veľmi úzke odborné kontakty a pomáhala riešiť ich aktuálne technické problémy. Medzi ťažiskové predmety patrili okrem iných napr. Rádioelektronické zariadenia (dlhoročne prednášal J. Tima) a Teoretická rádioelektronika (J. Chmúrny). Na prelome 60. a 70. rokov prednášal I. Kamenský Impulzovú techniku, ktorá sa neskôr rozvinula do predmetov Číslicové obvody a Impulzové obvody. Pri zavádzaní prednášok k predmetu Televízna technika, ako aj technickým vybavením pri laboratórnych cvičeniach, pomáhali vtedy katedre aj odborníci zo Slovenskej televízie. Významným prínosom pre rádiokomunikačné zameranie katedry bolo vybudovanie nových prednášok a cvičení z predmetov Antény a Šírenie elektromagnetických vĺn Š. Vavrom. Okrem rádiokomunikačnej problematiky sa na katedre od 60. rokov rozvíjali predmety Akustika, Elektroakustika a Rozhlasová štúdiová technika. Zakladateľom tejto študijnej orientácie a dlhoročným vedúcim oddelenia bol A. Ducko. O uvedené predmety majú študenti veľký záujem a spoločenská prax v súčasnosti (Slovenský rozhlas, Slovenská televízia a rôzne lokálne multimediálne spoločnosti) takto odborne orientovaných absolventov neustále požaduje. Odbornými garantmi boli F. Makáň a M. Paško, v súčasnosti je odbornou garantkou A. Přibilová.

Počas 80. rokov bola na katedre početne silno zastúpená skupina pedagogických aj výskumných pracovníkov pod vedením J. Melicherčíka, ktorá mala okrem pedagogickej činnosti v predmete Mikrovlnná technika aj bohaté vedecké a odborné kontakty s viacerými univerzitami. Výskum v oblasti mikrovlnnej meracej techniky na katedre vyústil do vývoja a výroby mikrovlnných analyzátorov obvodov a spektrálnych analyzátorov určených hlavne pre súčasné mobilné telekomunikačné systémy. Tieto výrobky sú schopné konkurencie aj na vyspelých zahraničných trhoch.

Na katedre sa približne v polovici 80. rokov sformovala pod vedením F. Žideka pracovná skupina s užším odborným zameraním na aspekty biomedicínskych aplikácií elektroniky. Sledovali sa hlavne otázky elektrickej stimulácie činnosti rôznych ľudských orgánov. V súčasnosti sa pracovníci z tejto skupiny výskumne venujú novým metódam číslicového spracovania biosignálov a ich aplikácii v humánnej medicíne. O štúdium tohto užšieho zamerania v rámci odboru Elektronika je takisto medzi študentami velký záujem, pričom katedra zabezpečuje aj výučbu tohto zamerania pre študentov samoplatcov zo zahraničia v anglickom jazyku.

Počas posledných 20 rokov sa na katedre pedagogicky aj vedecky sleduje problematika generovania frekvenčne stabilných vysokofrekvenčných kmitov pre aplikácie v rádiokomunikačných zariadeniach a elektronických systémoch na presné meranie času a frekvencie. Pod odbornou garanciou I. Baláža, ktorý vyškolil viacero odborníkov v oblasti generovania stabilných elektrických kmitov, pracovala skupina pedagógov a doktorandov. Táto problematika sa vdaka rozvoju mikroelektronických technológií a mikroprocesorovej techniky veľmi dynamicky rozvíja.

V pedagogickej oblasti boli zavedené predmety, ako napr. Moderné rádiokomunikačné systémy, ktoré si vynútil búrlivý rozvoj mobilných celulárnych aj globálných (satelitných) rádiových a telekomunikačných systémov.

Rozvoj a dostupnosť výkonných mikroradičov a signálových procesorov určených pre číslicové spracovanie signálov (DSP) boli určujúcim faktorom vzniku skupiny pracovníkov, ktorí pod vedením P. Fuchsa aplikujú tieto perspektívne súčiastky vo vedeckých aj výskumných projektoch. Väčšina z týchto projektov má aplikačné vyústenie do súčasnej praxe v rámci slovenskej elektrotechniky a strojárstva. V pedagogickej oblasti zabezpečovala Katedra rádioelektroniky do šk. roku 1990-91 výučbu pre odbor Rádioelektronika v štyroch zameraniach:

  • Aplikovaná rádioelektronika
  • Zvuková a obrazová technika
  • Lekárska elektronika a
  • Mikrovlnná technika a optoelektronika.

Od šk. roku 1991-92 spolu s Katedrou mikroelektroniky a Katedrou teoretickej a experimentálnej elektrotechniky zabezpečovala odbor Elektronika. V rámci tejto zmeny bolo treba vytvorit v súlade s rozvojom elektroniky a elektronického inžinierstva nové predmety, ktoré by sledovali svetový trend v danej oblasti. V tomto období katedra zabezpečovala v bakalárskom štúdiu v odbore Elektronika 7 povinných a 16 voliteľných predmetov zameraných na oblasť rádiokomunikačnej techniky, lekárskej elektroniky, audiovideotechniky a mikrovlnnej techniky. V povinných predmetoch sa katedra orientuje na problematiku lineárnych a nelineárnych obvodov, ako aj impulzových a číslicových obvodov. Ďalej sa zaoberá spracovaním analógových a diskrétnych deterministických a stochastických signálov v časovej a frekvenčnej oblasti. Základné meracie metódy pre rôzne merania a testovania, ako aj automatizácia meracích procesov, sú ďalšou časťou pedagogického procesu. V oblasti mikrovlnnej techniky je obsiahnutá problematika šírenia elektromagnetických vĺn v rôznych typoch vedení, analýza jednotlivých typov rezonátorov, ako aj prehľad rádiokomunikačných a radarových systémov. Pozornosť sa venuje aj základným typom používaných antén. V oblasti lekárskej elektroniky je výučba zameraná na biofyziku, snímače biosignálov a prístrojovú zdravotnícku techniku. Z oblasti audiovideotechniky sú uvedené moderné metódy navrhovania a hodnotenia akustiky priestorov a teória mikrofónov, reproduktorov a snímačov vibrácií. Ďalšou časťou sú televízne snímacie zariadenia a snímanie televízneho obrazu. Modernou oblasťou pedagogického procesu v bakalárskom štúdiu je diskrétne spracovanie signálov a problematika mikroradičov a signálových procesorov. V inžinierskom štúdiu katedra zabezpečuje 16 volitelných predmetov, opät predovšetkým z oblasti rádiokomunikačnej techniky, lekárskej elektroniky a audiovideotechniky. Predmety sú zamerané na rádiový prenos digitálnych signálov, obvodové koncepcie rádiových prijímačov pre rôzne rádiokomunikačné aplikácie, ako aj návrh a možnosti konštrukcie vysielačov rôznych služieb. Z oblasti lekárskej elektroniky sa prednášajú moderné metódy používané v medicínskej diagnostike a taktiež problematika spracovania a predspracovania biosignálov. Študenti sa oboznamujú s architektúrou a praktickými aplikáciami moderných signálových procesorov. V oblasti audiovideotechniky sa prednášajú metódy záznamu a spracovania signálov zvukovej techniky, číslicových obrazových signálov v systémoch farebnej televízie a v digitálnych rozhlasových a televíznych systémoch. Zjednodušene možno povedať, že pedagogická činnosť katedry je orientovaná na štúdium generovania, príjmu, spracovania, prenosu a záznamu elektrických signálov a návrhu zodpovedajúcich elektronických sústav. Od r. 1993 katedra zabezpečuje aj štúdium v anglickom jazyku v predmetoch orientovaných na biomedicínske inžinierstvo.

Vedeckovýskumnú a projekčnú činnost katedry možno rozdeliť do dvoch skupín:

  • Riešenie výskumných úloh štátneho plánu výskumu v období 1970-1990, neskôr vedeckých grantov, vedecko-technických grantov a integrovaných projektov vedy a techniky.
  • Riešenie konkrétnych výskumno-vývojových projektov pre prax v rámci vedľajšej hospodárskej činnosti, resp. v súčasnosti formou zmlúv o dielo.

 Významné výsledky práce na Katedre rádioelektroniky

 Za významné diela projekčnej činnosti katedry v minulosti možno považovat návrh, realizáciu i uvedenie do prevádzky retranslačných TV staníc na Orave (Prasatín) a pri Ružomberku. Stanice boli realizované v 60. rokoch, mali vyžiarený výkon 2 kW a ich prevádzková spolahlivosť bola zabezpečená zdvojením príslušných systémov. V 70. a 80. rokoch sa na katedre riešili desiatky výskumných úloh a projektov pre podniky a výskumné inštitúcie v praxi. Ako príklad uvedieme aspon tri typické projekty. Pre Teslu Elektroakustika v Bratislave to bola problematika merania počiatočnej doby dozvuku, pre VÚS v Banskej Bystrici optimalizácia obvodov kanálového voliča TV prijímača s tranzistormi typu MOS a pre Teslu Bratislava modernizácia rozhlasových HI-FI prijímačov.

Organizovaný vedecký výskum na katedre sa začal v 70. rokoch formou štátnych výskumných úloh. Výskumné kolektívy sa v období 1970-1990 venovali výskumu nových metód na navrhovanie aktívnych elektronických obvodov realizovateľných modernými mikroelektronickými technológiami. Boli to hlavne aktívne RC filtre na spracovanie rôznych typov signálov a oscilátory s RC štruktúrami. Elektroakustická skupina sa v tomto období venovala hlavne výskumu akustického poľa v uzavretých priestoroch, definovaniu jeho parametrov a vývoju metód na meranie takýchto parametrov.

V 90. rokoch sa katedra vo výskumnej oblasti orientovala najmä na problematiku spracovania signálov. Išlo tu predovšetkým o štúdium nových metód číslicového spracovania biosignálov, rečových a obrazových signálov. V rokoch 1995-1998 sa riešil vedecký projekt Nové metódy a systémy spracovania signálov v elektronike, medicíne a ekológii. Ďalej to bola vedecká grantová úloha týkajúca sa spracovania signálov v multimediálnych komunikáciách, medicíne a ekológii.

Na prelome rokov 1982/1983 sa začala dlhoročná etapa spolupráce s Ústavom pre výskum rádiotechniky Opočínek. Kooperácia mala ďalekosiahle dôsledky, pretože ovplyvnila orientáciu výskumu skupiny pracovníkov katedry a priniesla množstvo pôvodných vedeckých výsledkov, publikácií a aplikácií výsledkov výskumu v praxi. Spolupráca sa týkala vývoja automatizovanej mikrovlnnej meracej techniky, predovšetkým šestportových reflektometrov. Medzinárodnú odozvu mal monolitický GaAs šestportový reflektometer so sústredenými parametrami pre pásmo 80 MHz-8 GHz (na prácu nadviazala skupina B. Huyarta v Paríži). Výsledky výskumu v oblasti reflektometrov boli technologicky zvládnuté až do komerčnej podoby počítačom riadených analyzátorov obvodov a signálov, ktoré sa úspešne uplatňujú na vyspelých zahraničných trhoch.

Na katedre sa v priebehu 90. rokov riešili viaceré vedecko-technické projekty a integrované projekty vedy a techniky. Niektoré z nich pokračujú aj v súčasnosti. Pre aplikácie v strojárstve je to najmä projekt Ekologické aplikácie ultrazvuku v strojárskych technológiách, kde sa riešila problematika diagnostického a riadiaceho systému pre kontinuálnu linku na ultrazvukové čistenie gulôčok do ložísk.

Na základe viacročnej úspešnej spolupráce s firmou Texas Instruments bolo s jej materiálnou pomocou vybudované moderné laboratórium mikroradičov a signálových procesorov, ktoré umožnuje overiť a realizovať viaceré výsledky výskumu. V uvedenom laboratóriu sa riešia aj viaceré výskumno-vývojové projekty pre prax v oblasti elektrotechniky a strojárstva. Záber aplikácií je velmi široký a bol zahrnutý vo vedecko-technickom grante Signálové procesory a mikroradiče v elektronike, rádiokomunikáciách a biomedicínskom inžinierstve, týkajúcom sa napríklad meracej a nastavovacej stanice na ladenie TV tunerov, číslicového kalibračného a registračného elektromera, systému na spracovanie obrazovej informácie v reálnom čase (spolupráca s LS.E.P.Paríž) a pod. Katedra rádioelektroniky je od r. 1995 školiacim strediskom firmy Texas Instruments pre digitálne signálové procesory TMS320Cxx. Laboratórium DSP a mikroradičov okrem spomenutých výskumných aktivít zabezpečuje aj prednášky a cvičenia z dvoch predmetov orientovaných na signálové procesory a mikroradiče.

Na základe mnohoročnej tradície i terajšej pedagogickej a výskumnej orientácie je ambíciou Katedry rádioelektroniky FEI STU do budúcnosti vyprofilovať sa za gestora prierezového študijného odboru rádiokomunikačnej, multimediálnej a biomedicínskej techniky. Uvedené oblasti vykazujú prudký celosvetový rozvoj a využívajú najnovšie inovatívne princípy elektroniky, najmä v oblasti digitálnych signálových procesorov a mikrovlnných rádiokomunikačných systémov.

Spracované podľa publikácie:
Od žiarovky po internet: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 1941 - 2001
Slovenská technická univerzita v Bratislave, ISBN 80-227-1550-6.
Copyright © 2018 ORMT ÚEF FEI STU v Bratislave. All rights reserved. - admin